x

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste de gelegenheid om je in te schrijven voor de nieuwe jaargang van onze opleiding tot zadelpasser, vóór we de inschrijvingen definitief openen. Let op: De opleidingsplekken zijn beperkt en de vraag is elk jaar groot! Door de groep klein te houden (maximaal 15 studenten), waarborgen we de kwaliteit. Zorg dus dat je niet achter het net vist en jij jezelf verzekert van jouw studieplek voor de opleiding tot zadelpasser!

Artikel 1 - Definities

Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de overige tekst van deze Algemene Voorwaarden

Aankondiging: Door ESS ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige programma-informatie ten aanzien van organisatie en inhoud van een Opleiding.

Artikel: Een artikel of bepaling in deze Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als opgenomen in dit document, die zijn vastgesteld door ESS.

Deelnemer: De natuurlijk persoon die deelneemt aan een Opleiding verzorgd door ESS. De Deelnemer kan door ESS ook aangeduid worden als Cursist. ESS: Equine Saddlefitters Specialists (KvK: 17250653), gevestigd te (5397 AD) Lith aan De Band 47

Inschrijvingsformulier: Door ESS aan de Deelnemer verstrekt standaard inschrijvingsformulier voor een Opleiding, dat door de Deelnemer ter inschrijving voor de Opleiding dient te worden ingevuld conform het bepaalde in Artikel 3.2 dan wel Artikel 3.3.

Opleiding: Een door ESS georganiseerde opleiding, cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.

Opleidingsreglement: Het door ESS voor een Opleiding opgestelde reglement, waarin onderwijs gerelateerde bepalingen zijn opgenomen.
Overeenkomst: Iedere op basis van Artikel 3.2 en Artikel 3.3 tussen ESS en de Deelnemer gesloten Overeenkomst.

Prijs van de Opleiding: Het bedrag dat door de Deelnemer aan ESS moet worden betaald als wederprestatie voor het kunnen volgen van de Opleiding. Door ESS kan dit bedrag ook aangeduid worden als collegegeld(en), inschrijfgeld, opleidingsprijs en/of -geld(en).

Schriftelijk: Op schrift of “langs elektronische weg” als bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen enerzijds ESS en anderzijds Deelnemer dan wel de Deelnemer en de ESS gezamenlijk.

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk, door middel van een enerzijds door ESS en anderzijds de Deelnemer dan wel de Deelnemer en de ESS gezamenlijk ondertekende Overeenkomst, worden afgeweken.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.4 Toepasselijkheid van door de Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Aankondigingen en Inschrijvingsformulieren van ESS zijn vrijblijvende aanbiedingen.

3.2 Een Overeenkomst tussen ESS en Deelnemer komt voor de duur van de Opleiding tot stand zodra ESS het door de Deelnemer volledig en naar waarheid ingevulde Inschrijvingsformulier heeft ontvangen en op basis daarvan de inschrijving van de Deelnemer schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 ESS kan de deelname van de Deelnemer aan de Opleiding weigeren als het maximumaantal Deelnemers voor de Opleiding met de deelname van de Deelnemer zou worden overschreden of als de Deelnemer, naar het oordeel van ESS, niet aan de eventuele toelatingsvereisten voor de Opleiding voldoet.

3.5 ESS is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd (bijvoorbeeld wanneer sprake is van typefouten, overmacht dan wel een te gering aantal inschrijvingen). Wijzigingen kunnen betrekking hebben op het tijdsbestek dan wel locatie(s) van de Opleiding, de inrichting van de Opleiding en de Prijs van de Opleiding. ESS zal de Deelnemer Schriftelijk informeren over eventuele wijzigingen.

3.6 Voor aanvang van de Opleiding kan de Deelnemer Schriftelijk een verzoek richten tot ESS om de Deelnemer te vervangen door een natuurlijk persoon. ESS verleent medewerking aan een dergelijk verzoek, mits de natuurlijk persoon:

a. voldoet aan de door ESS voor de Opleiding gestelde toelatingsvereisten, en
b. Schriftelijk instemt met het in de plaats treden van Deelnemer in de Overeenkomst. Alsdan geldt de natuurlijk persoon na Schriftelijke bevestiging door ESS voor wat betreft de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden als de Deelnemer.

Artikel 4 - Inrichting van de Opleiding

4.1 ESS legt de inhoudelijke inrichting en de bijbehorende procedures van de Opleiding vast in een Studiegids.

4.2 De Opleiding vindt plaats op een door ESS vastgestelde locatie en tijdstip, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 ESS behoudt zich het recht voor (onderdelen van) de Opleiding uit te stellen indien daartoe door ESS voldoende redenen aanwezig worden geacht. De Deelnemer zal daarvan binnen een redelijke termijn Schriftelijk op de hoogte worden gesteld door ESS.

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1 De Prijs van een Opleiding is exclusief BTW en exclusief de voor de Opleiding benodigde literatuur en (onderwijs)materialen, tenzij Schriftelijk anders door ESS aangegeven.

5.2 Uit de Overeenkomst tussen ESS en de Deelnemer, volgt de verplichting tot betaling van de Prijs van de Opleiding plus eventuele aanvullende kosten zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. De verplichting tot betalen is uitdrukkelijk niet afhankelijk van het al dan niet kunnen of willen volgen van de Opleiding.

5.3 Het collegegeld voor jaargang ‘23/’24 bedraagt € 7400,-. Bij aanvang van de opleiding is het gehele studiegeld in principe verschuldigd, maar ESS biedt ook de mogelijkheid aan om in 4 termijnen te betalen. Hiervoor dient een formulier van automatische incasso ingevuld te worden. Verrekening, korting of opschorting op grond van een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming door ESS is expliciet uitgesloten voor deze verplichting voor Deelnemer.

5.4 Betaling door de Deelnemer dient uitsluitend te geschieden in Euro valuta. Eventuele transactiekosten zijn voor rekening en risico van Deelnemer.

5.5 Betaling door de Deelnemer dient plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum en voor aanvang van de Opleiding, door storting op een door ESS aangegeven bankrekening, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

5.6 In geval van overschrijding van de in Artikel 5.5 genoemde betalingstermijn is de Deelnemer, onverminderd de overige rechten van ESS en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

5.7 Alle buitenrechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorkoming en voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die ESS heeft gemaakt als gevolg van niet-nakoming door de Deelnemer, komen voor rekening van de Deelnemer.

5.8 Indien de betaling door de Deelnemer niet in overeenstemming met het bepaalde in de Artikelen 5.1 tot en met 5.7 is geschied, behoudt ESS zich, onverminderd de aan haar toekomende rechten, het recht voor de Deelnemer toegang tot de Opleiding te weigeren tot het tijdstip waarop de betaling in overeenstemming met deze Artikelen is geschied. ESS stelt de Deelnemer hiervan Schriftelijk op de hoogte.

5.9 Betalingen van de Deelnemer strekken primair ter voldoening van de in Artikel 5.7 genoemde kosten, vervolgens tot voldoening van de op basis van Artikel 5.6 verschuldigde wettelijke rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat ESS aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Deelnemer ter zake.

Artikel 6 - Annulering

6.1 De Deelnemer heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf het moment dat het Inschrijfformulier door ESS is ontvangen. Bij Schriftelijke annulering door de Deelnemer binnen deze bedenktermijn brengt ESS geen kosten in rekening, tenzij de Deelnemer binnen deze bedenktermijn al heeft deelgenomen aan de Opleiding in welk geval ESS de kosten naar rato zal factureren.

6.2 Voor wat betreft een tussen ESS en een Deelnemer tot stand gekomen Overeenkomst geldt dat de Deelnemer deze tussentijds kan opzeggen. Met inachtneming van Artikel 6.1 verleent ESS medewerking aan een dergelijk verzoek, met dien verstande dat:

a. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot een maand voor aanvang van de Opleiding € 250 administratiekosten door ESS in rekening gebracht worden;
b. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot twee weken voor aanvang van de Opleiding 25% van de Prijs van de Opleiding door ESS in rekening gebracht wordt;
c. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot een week voor aanvang van de Opleiding 50% van de Prijs van de Opleiding door ESS in rekening gebracht wordt;
d. Bij beëindiging van de Overeenkomst op een later tijdstip de volledige Prijs van de Opleiding door ESS in rekening gebracht wordt, minus de kosten van catering tijdens het deel van de Opleiding waarvan door de Deelnemer alsdan geen gebruik meer gemaakt zal worden.

6.3 Het door ESS in rekening brengen van de in Artikel 6.2 onder sub b tot en met sub d genoemde bedragen dient bezien te worden vanuit het gegeven dat de Prijs van de Opleiding niet afhankelijk is van het aantal aangeboden lesdagen en evenmin van het resultaat van de Deelnemer tijdens de Opleiding of van andere variabelen. De Prijs van de Opleiding is gebaseerd op het volledige programma van de Opleiding, voor de volle duur van de Opleiding. De Prijs van de Opleiding strekt ter dekking van kosten voor ESS die betrekking hebben op het gehele programma en die niet per tijdvak zijn op te splitsen. Op het moment dat de Opleiding van start gaat is het overgrote deel van de kosten voor de Opleiding al gemaakt door ESS dan wel zijn daarvoor door ESS al verplichtingen aangegaan. Zoals vermeld in Artikel 5.1 is het uitgangspunt betaling van de Prijs van de Opleiding in 1 termijn. Een eventuele gespreide betaling op basis van Artikel 5.3 houdt dan ook geen enkel verband met het op het moment van betaling reeds gevolgde of nog te volgen onderwijs.

6.4 ESS behoudt zich het recht voor de Opleiding geen doorgang te laten vinden indien daartoe door ESS voldoende redenen aanwezig worden geacht (bijvoorbeeld onvoldoende inschrijvingen of uitval van een essentiële docent). De Deelnemer zal daarvan binnen een redelijke termijn voor aanvang van de Opleiding Schriftelijk op de hoogte worden gesteld door ESS.

6.5 ESS zal het eventueel al betaalde bedrag voor zover onverschuldigd terugbetalen op een daartoe Schriftelijk door de Deelnemer aan te geven bankrekening, indien

a. De Deelnemer op basis van Artikel 6.1 of Artikel 6.2 de Overeenkomst beëindigt, of
b. ESS op basis van Artikel 6.5 de Overeenkomst beëindigt

6.6 ESS is gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de Opleiding te ontzeggen dan wel de Overeenkomst te beëindigen indien de Deelnemer de regels zoals bedoeld in Artikel 7.2 en Artikel 7.3, naar het oordeel van ESS, niet of onvoldoende naleeft. In dat geval ontstaat voor de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) restitutie dan wel kwijtschelding van de Prijs van de Opleiding.

Artikel 7 - Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 ESS spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de kwaliteit van de Opleiding te bewaken. ESS stelt de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.

7.2 De Deelnemer is gehouden de door ESS voorgeschreven regels, waaronder in ieder geval zijn begrepen deze Algemene Voorwaarden en de Studiegids, strikt na te leven. Bij eventuele tegenstrijdigheden gaan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor.

7.3 De Deelnemer dient zich naast de regels zoals genoemd onder Artikel 7.2 tevens te houden aan de regels, richtlijnen en aanwijzingen van de locaties waar de Opleiding wordt gehouden.

Artikel 8 - Klacht en reclame

8.1 ESS heeft de Deelnemer Schriftelijk informatie over een eventuele specifieke klachtenprocedure voor de Opleiding verstrekt in artikel 10 van de Studiegids.

8.2 De Deelnemer is niet gerechtigd de betaling aan ESS ter zake van de Opleiding op te schorten op de enkele grond dat door de Deelnemer een klacht en/of een reclame is ingediend.

8.3 Vorderingen of verweren gebaseerd op de stelling dat de uitvoering van de Overeenkomst niet beantwoordt aan hetgeen de Deelnemer redelijkerwijs mocht verwachten, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na afloop van de Opleiding.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ESS, is ESS, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de Deelnemer voor de Opleiding werd betaald.

9.2 ESS is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval maar niet-limitatief wordt begrepen gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie en schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd.

9.3 ESS is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de Deelnemer, ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.

9.4 ESS is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer dan is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of vanwege haar ondergeschikten dan wel niet-ondergeschikten dan wel derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.

9.5 ESS bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

9.6 ESS mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Deelnemer in te roepen.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Indien de behoorlijke nakoming door ESS ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van ESS komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 10.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft ESS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot een schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2 Omstandigheden welke in relatie tot dit Artikel in ieder geval niet voor rekening van ESS komen zijn: ontstentenis of belet van essentiële gastdocenten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de Opleiding benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van ESS of transportondernemingen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.

10.3 ESS zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmacht situatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de Overeenkomst kan uitvoeren.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De Deelnemer mag, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van ESS, gebruik maken van logo’s, octrooien, auteursrechten dan wel enige andere intellectuele eigendomsrechten van ESS in het kader van deze Overeenkomst.

11.2 Op het door ESS ten behoeve van de Opleiding verstrekte cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan ESS dan wel derden toebehoren. Uit en van het door ESS verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevensdrager, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld, zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van ESS.

11.3 Het is de Deelnemer verboden om van ESS verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijk recht.

Artikel 12 – Privacy

12.1 De in het kader van de Opleiding door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het Inschrijvingsformulier, worden door ESS conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) verwerkt en beveiligd.

12.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens door ESS bestaat uit (hierna: het Doel):

a. Het inschrijven van de Deelnemer voor de Opleiding;
b. De communicatie tussen ESS en de Deelnemer;
c. Het administreren van de resultaten van de Deelnemer voor de Opleiding;
d. Het versturen en incasseren van facturen voor de Opleiding;
e. De evaluatie en kwaliteitscontrole van de Opleiding;
f. Het verbeteren van de dienstverlening van ESS.

12.3 ESS zal de persoonsgegevens niet voor een ander Doel dan in Artikel 12.2 omschreven gebruiken. Indien ESS de persoonsgegevens wel voor een ander Doel de persoonsgegevens wenst te gebruiken, zal de Deelnemer steeds van tevoren Schriftelijk op de hoogte worden gebracht, waarop de Deelnemer zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens zal moeten geven. Een daarvan afwijkend Doel wordt omschreven in de Overeenkomst, en de toestemming voor het andere Doel geeft de Deelnemer door ondertekening van de Overeenkomst.

12.4 ESS bewaart de persoonsgegevens van de Deelnemer niet langer dan noodzakelijk is voor het Doel van de verwerking, en tevens om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

12.5 De Deelnemer heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. De Deelnemer doet daartoe een Schriftelijk verzoek, te richten aan ESS.

12.6 De Deelnemer verplicht zich op gepaste wijze en in lijn met de AVG om te gaan met persoonsgegevens van collega deelnemers.

12.7 Het is mogelijk dat er camera’s aanwezig zijn op de locatie waar de Opleiding wordt gehouden. Regels hieromtrent en waarborging van uw privacy kunt u op de betreffende locatie navragen.

Artikel 13 - Partiële nietigheid

Conversie Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht; geschillenbeslechting en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ESS en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Eerst nadat een geschil na een in deze Algemene Voorwaarden genoemde klachtenprocedure niet tot een voor de Deelnemer bevredigend resultaat heeft geleid, kan de Deelnemer zich wenden tot de burgerlijke rechter.

14.3 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen ESS en de Deelnemer voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst dan wel de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.

  Ga jij van je passie je beroep maken?
  Er zijn nog enkele studieplekken vrij!
  Ben jij die persoon die paardenwelzijn op één zet en van zijn passie zijn beroep wil maken? De inschrijvingen voor de opleiding tot Equine Saddlefitting Specialist jaargang ’24-’25 zijn geopend en de eerste studieplekken zijn al geclaimd. Om de kwaliteit te waarborgen bieden we jaarlijks slechts 15 studieplekken aan. Ben jij benieuwd of de opleiding iets voor jou is? Laat je gegevens achter en we sturen je – geheel vrijblijvend – meer informatie toe.

   Ga jij van je passie je beroep maken?
   Er zijn nog enkele studieplekken vrij!
   Ben jij die persoon die paardenwelzijn op één zet en van zijn passie zijn beroep wil maken? De inschrijvingen voor de opleiding tot Equine Saddlefitting Specialist jaargang ’24-’25 zijn geopend en de eerste studieplekken zijn al geclaimd. Om de kwaliteit te waarborgen bieden we jaarlijks slechts 15 studieplekken aan. Ben jij benieuwd of de opleiding iets voor jou is? Laat je gegevens achter en we sturen je – geheel vrijblijvend – meer informatie toe.